آسانسور

آسانسور

نام محصولA&A HMS
کاربرددارای موتورخانه کوچک
سرعتتا 10 متر بر ثانیه
حداکثر طول مسیر حرکت400 متر
حداکثر ظرفیت2000 کیلوگرم
حداکثر نفرات26 نفر
حداکثر تعداد آسانسور در یک گروه8 دستگاه
شستی و نمراتور پیشنهادیKDSD, KDS300
نام محصولA&A SMIS
کاربرددارای موتورخانه کوچک
سرعتتا 2/5 متر بر ثانیه
حداکثر طول مسیر حرکت120 متر
حداکثر ظرفیت1350 کیلوگرم
حداکثر ظرفیت18 نفر
حداکثر تعداد آسانسور در یک گروه6 دستگاه
شستی و نمراتور پیشنهادیKDS300
نام محصولA&A SMIS
کاربرددارای موتورخانه کوچک
سرعتتا 2/5 متر بر ثانیه
حداکثر طول مسیر حرکت120 متر
حداکثر ظرفیت1350 کیلوگرم
حداکثر ظرفیت18 نفر
حداکثر تعداد آسانسور در یک گروه6 دستگاه
شستی و نمراتور پیشنهادیKDS300
نام محصولA&A MS
کاربرددارای موتورخانه کوچک
سرعتتا 4 متر بر ثانیه
حداکثر طول مسیر حرکت210 متر

حداکثر ظرفیت2000 کیلوگرم
حداکثر نفرات26 نفر
حداکثر تعداد آسانسور در یک گروه

8 دستگاه
شستی و نمراتور پیشنهادیKDS300
نام محصولA&A SMOS
کاربردبدون موتورخانه
سرعتتا 2/5 متر بر ثانیه
حداکثر طول مسیر حرکت

90 متر
حداکثر ظرفیت

2000کیلوگرم
حداکثر نفرات

26 نفر
حداکثر تعداد آسانسور در یک گروه

6 دستگاه
شستی و نمراتور پیشنهادی

KDS300
نام محصولA&A TR
کاربردبدون موتورخانه
سرعتتا 1/6 متر بر ثانیه
حداکثر طول مسیر حرکت40 متر
حداکثر ظرفیت5000کیلوگرم
حداکثر نفرات

66 نفر
حداکثر تعداد آسانسور در یک گروه

4 دستگاه
شستی و نمراتور پیشنهادی

KDS50, KDS290, KDS30
نام محصولA&A BE
کاربردبدون موتورخانه/ دارای موتورخانه کوچک
سرعتتا 2 متر بر ثانیه
حداکثر طول مسیر حرکت

75 متر
حداکثر ظرفیت

2000 کیلوگرم
حداکثر نفرات

26 نفر
حداکثر تعداد آسانسور در یک گروه

6 دستگاه
شستی و نمراتور پیشنهادی

KDS50, KDS300
X