پله برقی

پله برقی

محیط کارکردداخل فضای بسته
سرعت0.5 متر بر ثانیه
زاویه شیب۳۰ و ۳۵ درجه
عرض پله۸۰ و ۱۰۰ سانتی متر
ارتفاع مطابق سفارش
محیط کارکردفضای باز و بسته
سرعت0.5 متر بر ثانیه
زاویه شیب۳۰ و ۳۵ درجه
عرض پله۸۰ و ۱۰۰ سانتی متر
ارتفاع (متر)مطابق سفارش
X