رمپ برقی

رمپ برقی

محیط کارکردفضای بسته
سرعت (متر بر ثانیه)0.5 متر بر ثانیه
زاویه شیب (درجه)۱۰ و ۱۲ درجه
عرض پله (میلی متر)عرض ۸۰، ۱۰۰،۱۲۰ سانتی متر
ارتفاع (متر)مطابق سفارش
محیط کارکردفضای بسته
سرعت (متر بر ثانیه)0.5 متر بر ثانیه
زاویه شیب (درجه)صفر درجه
عرض پله (میلی متر)عرض ۸۰، ۱۰۰،۱۲۰ سانتی متر
ارتفاع (متر)مطابق سفارش
X